Amata City Chonburi Industrial Estate Thailand
Monday - Saturday 08:00-17:00
(+66) 038 109360-7

ESG

  • ESG
  • ESG Policy

ESG Policy

      TBKK ESG Policy บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้เจริญเติบโตโดยให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานภายใต้บริบทความยั่งยืน (SDGs) ด้วยนโยบาย ESG (Environment-Social Responsibility-Governance) ที่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก Value Chain ทั้งโลจิสติกส์ Input-Process-Output โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างค่าให้กับทุกภาคส่วน "ด้วยหลักสุจริตใจ"

     มิติด้านสิ่งแวดล้อม เราตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกระบบงานโดยมีการควบคุมปริมาณการปล่อยสารพิษและการปล่อยมลพิษจากกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ ตลอดจนคำนึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อประหยัดพลังงานให้สูงสุด

     มิติด้านสังคม เรามุ่งเน้นการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนที่ตลอดโซ่อุปทานขององค์กร ให้ความสำคัญกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดีในที่ทำงานของพนักงาน จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ และจัดโครงการสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน รวมทั้งมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียและคืนประโยชน์กลับไปยังชุมชน

     มิติด้านบริษัทภิบาล เรามุ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการให้มีความโปร่งใสโดยดำเนินการภายใต้หลักปฏิบัติ กฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด มีการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต มีกลไกตรวจสอบหรือสมดุลและมีโครงสร้างการกำกับดูแลที่ถูกต้องและเหมาะสม

     กรอบความยั่งยืน "พนักงานและครอบครัว" การปฏิบัติต่อกันประดุจคนในครอบครัวที่ปรารถนาดีต่อกันด้วยการบริหารที่เป็นธรรม "ลูกค้า" การส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพประสิทธิภาพด้วยราคาที่เป็นธรรม "ผู้ถือหุ้น" สร้างรายได้ที่ยั่งยืน การบริหารงานที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ "คู่ค้า" การสรรหาทรัพยากรที่มีคุณภาพด้วยราคาที่เป็นธรรม ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียมไม่เอาเปรียบ "สังคม" นอกจากความเคร่งครัดต่อระเบียบหรือกฎหมาย เรายังสร้างสรรค์และส่งมอบคุณค่าที่ดีต่อสังคม

ESG Policy

     The company is committed to driving business growth by prioritizing operations within the context of sustainability (SDGs) through an ESG (Environment-Social Responsibility-Governance) policy that encompasses all stakeholders, both internally and externally, throughout the Value Chain, including logistics and the Input-Process-Output process. The focus is on creating value for every sector "With the principles of honesty and good faith."

     Environmental Dimension: We are conscious of our environmental responsibility in every production process, controlling the volume of waste emissions and pollution systematically. We also consider biological diversity and emphasize cost-effective use of resources for maximum energy savings.

     Social Dimension: We prioritize considering human rights throughout the organization's supply chain, giving importance to standards for safety and good health in the workplace. We conduct training programs to develop skills and support the well-being of employees, emphasizing building good relationships with stakeholders and returning benefits to the community.

     Corporate Governance: We focus on transparent corporate governance, operating under principles of practice, rules, regulations, and various regulations strictly. Actions are taken to prevent corruption, and there is a mechanism for checking and balancing. The governance structure is strategic, correct, and appropriate.

     Sustainability Framework: "For employees and families": Practices toward each other within the family with good intentions and fairness. "Customers": Delivering quality products at a fair price. "Shareholders": Creating sustainable income with transparent management that can be verified. "Partners": Selecting quality resources at a fair price, treating partners equally, and adhering strictly to legal practices. "Comparative Partners": Complying strictly with the law in a fair manner. "Society": In addition to compliance with regulations or laws, we also create and deliver value for the community.