Amata City Chonburi Industrial Estate Thailand
Monday - Saturday 08:00-17:00
(+66) 038 109360-7

Corporate Governance

Whistleblowing System policy

นโยบาย “การรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต”

ของบริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด

TBKK (Thailand) Co., Ltd.

Whistleblowing System policy

内部通報制度

 

         เนื่องด้วย “ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ” (Corporate Governance หรือ “CG”) ได้กำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์ต่อกิจการและเป็นการสนองต่อนโยบายของบริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมถึงพนักงานจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม ซึ่งเป็นแนวทางที่สำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)

          A whistleblowing policy has been made by Corporate Governance Department “CG” to achieve company goals and ensure compliance with company policies. As such, the company is committed to conduct business in accordance with responsibility, accuracy, transparency, fairness and code of conduct, which is the principles of Good Governance.

TBKK (Thailand) Co., Ltd.はコーポレート・ガバナンス基本方針と企業倫理に基づいて行動し、従業員を公平に扱い、尊重する良い統治の目標を達成するために、コーポレート・ガバナンス部門は内部通報システムを設定する

1) วัตถุประสงค์ Purpose目的

1.1) เพื่อกำหนดช่องทางในการรายงานและสนับสนุนให้พนักงานทุกคน ให้ข้อมูล รายงานเบาะแสการกระทำผิด หรือการทุจริตใดๆที่เกิดขึ้นในบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจพนักงาน เนื่องจากสามารถที่จะรายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องได้อย่างมั่นใจ
To encourage employees to bring ethical and legal violations they are aware of to an internal authority and ensure fair treatment of whistleblowers.
通報の方法を決め、従業員にとって安心して通報を行う環境が整備すること。

1.2) เพื่อให้การคุ้มครองพนักงานที่ได้ให้ข้อมูล ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือใดๆแก่บริษัทฯ อันเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดและการทุจริต ไม่ให้ถูกคุกคาม ข่มขู่ กลั่นแกล้ง เปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน พักงาน ไล่ออก หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

To commit to protecting people who report the misconduct in good faith or who are involved in an investigation will not tolerate any retaliatory actions or threats of retaliatory action against anyone who has made a report. For example, personnel must not be disadvantaged or victimized by any of the actual or threatened actions such as change of job position or workplace, work suspension, dismissal or any other form of discrimination.

制度を設けることで、社員などが、法令違反、規則違反、不正行為などの通報をした際、威圧、人事異動、停職、解雇など不利益な取扱を受けるリスク保護する為。

1.3) เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติที่โปร่งใสและเที่ยงธรรมในการสอบสวนการกระทำผิดและการทุจริต

To set up a formal and effective investigation procedure in accordance with transparency and fairness.

不正行為を調査する上で、公正性と透明性が保たれるよう必要な事項を定めること。

1.4) เพื่อเป็นการป้องปรามการกระทำผิดและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร และช่วยให้สามารถตรวจพบและลดความเสียหายจากการกระทำผิดหรือการทุจริต

To prevent and detect misconduct and fraud.

内部の不正行為を禁止し、早期発見を実現し、被害を最小限にすること。

1.5) เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และคุณค่าจริยธรรมที่ดีของบริษัทฯและพนักงาน

To build a corporate reputation through corporate governance.

倫理性・透明性が高い従業員と会社という印象を与えること。(企業イメージ維持の為)

2) เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน Scope of Complaints通報の対象

2.1) การกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือ นโยบายกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

The violation of law, regulation, corporate governance policies, code of conduct and company regulation.

法律、規制、コーポレートガバナンス基本方針、企業倫理、社内規程に違反するような行為。

2.2) การกระทำที่อาจส่อถึงการทุจริต ซึ่งหมายถึง การกระทำใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น เช่น การให้หรือรับสินบน การยักยอกทรัพย์ การคอร์รัปชั่น การฉ้อโกง จากผู้รับจ้าง ผู้ส่งสินค้า บุคคลผู้ให้บริการ หรือผู้ส่งสินค้าให้แก่บริษัทฯ

Wrongful Act” (or Fraud) means any act committed by a person in an attempt to obtain any undue benefit for him/herself or another person such as contractor, supplier, outsource, freight forwarder etc. These acts include misappropriation, corruption, defalcation and bribery.

贈収賄・現金や預金の着服・汚職などの不当に金員等の利益を与える不正行為の可能性のある行動。

2.3) การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ ฯลฯ

The protection of intellectual property rights such as copyrights etc.

著作権侵害などの知的財産に関わる行為。

2.4) การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอันเป็นความลับของบริษัทฯ นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ข้อมูลความลับทางการค้าหรือธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

Disclosing information regarded as trade secret or confidential information for personal or others' gains.

不正の利益を得る目的又は営業目的以外の目的で企業の有する機密情報を提供すること。

2.5) การบังคับ คุกคาม หรือการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน

Bullying, harassment and unfair discrimination against an employee.

従業員を威圧・差別すること。

2.6) ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน

Accounting Irregularity

不正確な財務数値。

2.7) ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง

Defects of internal control

内部統制システム上の欠陥。

2.8) การละเมิดสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล

The violation of human rights, human dignity, right, freedom and equality.

人権侵害、権利、自由、平等を侵害すること。

2.9) การคุกคามทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางสายตา วาจา ร่างกาย การสื่อข้อความหรือรูปภาพทางอินเตอร์เน็ต เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น

Sexual Harassment as unwelcome visual, verbal, non-verbal, physical, text or image from website or media such as Line or Facebook etc. 

Line やFacebook 上でのわいせつ画面の閲覧、配付、掲示、身体的、言語的、視覚的なセクシャルハラスメント。

2.10) เรื่องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ

Negative impact on the company's reputation

会社の利益と悪い印象に影響を与えること。

3) ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน Reporting Channels内部通報窓口

แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้โดยตรงที่ “ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ” (Corporate Governance หรือ “CG”) ผ่านช่องทางต่อไปนี้

The complaint can be sent directly to Corporate Governance Dept. (CG) through the following channels:

コーポレート・ガバナンス部門にて通報・相談受付 通報方法は下記参照。

3.1) แจ้งด้วยตนเอง

Complain directly, verbally or in writing.

本人による通報。

3.2) แจ้งผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข 038-109360 เบอร์ต่อภายใน 3632

By telephone (+66) 038-109360 Ext.3632

会社の定める電話番号038-109-360 Ext.362への電話

3.3) เขียนลงในแบบฟอร์มและนำส่งที่ “กล่องรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต” (Compliance Box)

Writing a complaint letter and place it inside a Compliance Box.

投書箱への投書

3.4) ทางไปรษณีย์ ส่งถึง “ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ” บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 700/1017 หมู่ 9 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20160

Sending a letter to:

“Corporate Governance Dept.” TBKK (Thailand) Co., Ltd. 700/1017   Moo. 9   TB. Mabpong, AP. Panthong, Chonburi, 20160

「TBKK (Thailand) Co., Ltd. (Corporate Governance Dept.) 700/1017   Moo. 9   TB. Mabpong,

AP. Panthong, Chonburi, 2016」への郵便。

3.5) แจ้งผ่านทาง E-mail : cg@tbkk.co.th

Sending E-mail to cg@tbkk.co.th

cg@tbkk.co.thへの通報

3.6) แจ้งผ่านทางเว็บไซต์บริษัท www.tbkk.co.th

Submit a complaint via our online form on company website (www.tbkk.co.th)

www.tbkk.co.thでの通報

4) ผู้มีสิทธิแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

ได้แก่ พนักงานบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางบริษัท เช่น ลูกค้า ผู้ส่งมอบสินค้า ผู้รับเหมา ชุมชน ลฯล

Persons entitled to complain are including of employee and stakeholders such as customers, supplier, contractor, society etc.

通報を行うことができる者は従業員、取引先、運送会社、請負業者、工場の周りの集団などの会社関係者になる。

5) การรายงานข้อมูลที่เป็นเท็จ False Reporting虚偽の通報について

กรณีผู้ร้องเรียนเป็นพนักงานซึ่งให้ข้อมูลการกระทำผิดหรือการทุจริตด้วยเจตนาสุจริต แม้ว่าภายหลังบริษัทฯได้ดำเนินการสอบสวนแล้วพบว่าไม่มีการกระทำผิดตามที่ได้ร้องเรียน บริษัทฯจะไม่ดำเนินการลงโทษใดๆกับพนักงานที่ให้ข้อมูล

อย่างไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบว่า ไม่มีมูลข้อเท็จจริงใดๆ ตามที่ร้องเรียน และได้ทำด้วยเหตุเจตนาให้ร้าย หรือจงใจให้เกิดผลที่เป็นอันตราย หรือให้ข้อมูลเท็จ บริษัทฯจะพิจารณาดำเนินการลงโทษพนักงาน ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งมีบทลงโทษตั้งแต่ ตักเตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร พักงาน ตัดสิทธิประโยชน์ จนถึงให้ออกจากงาน รวมทั้งพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย

Any employee who makes a disclosure or raises a concern under this policy will be protected if the employee discloses the information in good faith, believes it to be substantially true, does not act maliciously or make false allegations, although the investigation found no wrongdoing.

However, if the reported information is proved to be false due to deliberate distortion or false accusation, those reporting it have violated the company’s code of conduct, for which punishment is to follow company regulations including verbal and written warnings, work suspension, dismissal , or letters of the law or both.

通報内容が事実ではないと調査上判断した場合、通報者の行為が誠実なものであれば、報復や解雇などの制裁を加えられない。報告が悪意をもって不誠実な意図で行われた場合、就業規則で通報者に対して加えられる制裁を定める。制裁措置については、口頭注意から停職までの労働関係上の不利益措置と訴訟行為を検討する。

6) การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

Protection of complainants, Whistle-Blowers, and Related Parties

通報者と関係者の権利「通報者保護制度」

6.1) ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัทฯ เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน บริษัทฯจะเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย

Complaints or whistle-blowers are to be suitably and fairly protected by the company, which implies no change in job titles, job nature, workplaces, work suspension, threats, job harassment, dismissal, or unfair acts. The company will keep their complaints confidential and not disclose them to unrelated parties except when required by law.

通報者は通報したことにより、会社及び従業員等から解雇、人事異動、威圧、停職その他いかなる不利益を受けない権利を有する。

また、法律に基づき情報を開示する場合を除き、業務監査担当部門以外に情報が洩れぬよう厳重に情報管理を行う。

6.2) ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน จะต้องรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผย บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และ/หรือ ดำเนินการทางกฎหมาย แล้วแต่กรณี

Those with knowledge of complaints or related information must maintain confidentiality and not disclose it except when required by law. If this is intentionally violated, the company will punish them under its regulations or the law, or both, as seen fit.

本規則に定める業務に携わる者は、法律に基づき情報を開示する場合を除き、通報情報を開示することを禁ずる。意図的に秘密情報を開示する不正行為起こした個人に対しては、会社の規則及び法令に従って制裁を受ける。

6.3) จะไม่มีการนำรายงานผลการสอบสวนไปเปิดเผยแก่บุคคลใด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของบุคคลผู้ถูกกล่าวหา หากภายหลังพบว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ และเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท

The report-related information shall be kept confidential by all participants in order to protect the interests and reputation of the accused and the company.

業務監査担当部門は、社会調査によって得られた人に不利益を受けなく、企業の法的リスクを回避するために、調査結果を厳密に管理すること。

7) ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน และเบาะแสการกระทาผิด และการทุจริต Investigating Procedures 事実確認・調査の手順

7.1) ผู้ร้องเรียนแจ้งเรื่องร้องเรียน เบาะแสการกระทำผิด หรือเบาะแสการทุจริต ผ่านช่องทางต่างๆมายังฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

Receiving complaints relating to the violation or misconduct.

通報者より、コーポレート・ガバナンス部門への不正行為、法令違反行為、セクシャルハラスメントなどに関する情報を通報する。

7.2) ฝ่ายกำกับดูแลกิจการทำการบันทึกข้อมูลและขึ้นทะเบียนเรื่องร้องเรียน

Information recording and complaint registration.

コーポレート・ガバナンス部門にて通報内容を登録する。

7.3) ฝ่ายกำกับดูแลกิจการพิจารณาและจำแนกประเภทของข้อร้องเรียน ว่าเป็นข้อร้องเรียนประเภทใด เช่น เรื่องการทุจริต เรื่องการปฏิบัติงานหรือการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย การคุกคามทางเพศ เป็นต้น เพื่อที่จะได้จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของเรื่องร้องเรียน

The contents of the report shall be categorized into sections such as fraud, violation of law or regulation, sexual harassment etc. in order to set priorities for action.

通報内容を不正行為、法令違反行為、セクシャルハラスメントなどに分類し、対応の優先順位を決める。

7.4) ฝ่ายกำกับดูแลกิจการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้องเรียน (ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน)

The corporate Governance Officer may ask any employee or complainant to provide information or deliver any related document for the investigation of facts. (Within 7 days of receiving a complaint)

通報者へのヒアリング・問い合わせをコーポレート・ガバナンス部門より行う。

(通報を受け取った日から、7日以内に対応すること)

7.5) ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นประเด็นเกี่ยวกับการทุจริต, การกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย หรือการทำผิดระเบียบข้อบังคับบริษัทฯซึ่งเป็นความผิดที่มีบทลงโทษร้ายแรง ฝ่ายกำกับดูแลกิจการจะทำการรายงานให้คณะกรรมการบริหารได้รับทราบข้อร้องเรียนดังกล่าว

The complaint about fraud and violation of laws or regulations, which carry serve punishments, must be submitted to Board of Directors.

通報内容が、厳罰に処する不正行為、法令違反行為、就業規則違反行為などであった場合、コーポレートガバナンス部門より取締役会へ報告を行う。

7.6) ฝ่ายกำกับดูแลกิจการทำการสืบสวน/สอบสวนหาข้อเท็จจริง

The Corporate Governance Officer investigate to find the facts and evidences in order to identify the truth.

コーポレート・ガバナンス部門にで事実確認・調査を行う。

7.7) ฝ่ายกำกับดูแลกิจการทำการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันพิจารณาดำเนินการแก้ไข

The facts and evidences will be summited to the relevant department to consider course of action.

関係部門へ内容を通知し、改善指示や注意喚起を行う。

7.8) เสร็จสิ้นการดำเนินการ ฝ่ายกำกับดูแลกิจการทำการบันทึกผลการดำเนินการ แจ้งให้ผู้ร้องเรียนและคณะกรรมการบริหารทราบตามลำดับ (ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน)

The result of investigation shall be notified to Complainant and Board of Directors. (Within 15 Days of receiving a complaint)

事実確認・調査した後に、調査結果を登録し、通報者と執行委員会へ報告する。

(通報を受け取った日から、15日以内に対応すること)

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

Effective from 1st November 2020
制定 2020年 11月1日
………………………………….
( นายคาโอรุ โอกาตะ )
Mr. Kaoru Ogata 尾方 馨
ประธานบริษัท
President