Amata City Chonburi Industrial Estate Thailand
Monday - Saturday 08:00-17:00
(+66) 038 109360-7

Corporate Governance

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

Internal Audit Charter

ของ

บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด

TBKK (Thailand) Co., Ltd.

 

วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

コーポレートガバナンス部門の目的・権限・責任範囲

วัตถุประสงค์ 目的

ฝ่ายกำกับดูแลกิจการเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัดในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อช่วยให้สามารถบรรลุแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ นโยบายกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

コーポレート・ガバナンス部門は経営者に会社の内情や実情の情報の提供を行う。会社の業務活動における、業務の有効性、効率性 、経費削減、事業活動の目的を達成すること、財務報告の信頼性を確保すること、事業活動に関わる法令等のその他の規範の法律、コーポレー・ガバナンス基本方針、企業倫理、社内規程を促進することの目的の達成のために構成される。

สายการบังคับบัญชา 指揮命令系統

 • ผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะคณะกรรมการบริหาร

コーポレート・ガバナンス部長は部門の最高責任者となり、執行委員会から直接指揮命令を受ける。

การเสนอแผนงานตรวจสอบประจำปี ให้ผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

コーポレート・ガバナンス部長は執行委員会に検討及び承認を求めるために業務監査年間計画を提出する

อำนาจหน้าที่ 権限

 • ฝ่ายกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน ภายในบริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด และมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สิน และพนักงานที่เกี่ยวข้อง

กับงานตรวจสอบ โดยพนักงานทุกฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมือในการเข้าตรวจสอบและให้เอกสารและข้อมูลเพื่อตรวจสอบตามความต้องการของฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

コーポレート・ガバナンス部門はTBKK (Thailand) Co., Ltd. の全業務の監査を行い、情報、文書、資産にアクセスすることを認められた。すべての従業員は監査活動に情報を提供するなどの協力しなければならない。

 • ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การวางระบบงาน และการบริหารความเสี่ยง

内部監査担当者は内部統制、業務管理、リスクマネジメントに関するアドバイスを提案する役割を担っている。

 • ขอบเขตของการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และการตรวจสอบปฏิบัติการ รวมทั้งการสอบทานและประเมินผลความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

監査業務範囲は財務報告・会計監査、業務活動における法律・社内規程の遵守状況、業務監査及びリスクマネジメントとなる。

 • ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะที่สำคัญได้มีการหารือตามกำหนดเวลา

監査での重要な指摘事項及び提案事項の協議が予定通り進むよう対応する。

 • รายงานต่อคณะกรรมการบริหารและผู้เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระ

執行委員会と関係者に直接報告できる。

ความรับผิดชอบ責任

ฝ่ายกำกับดูแลกิจการต้องปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งฝ่ายกำกับดูแลกิจการ โดยรายงานผลการตรวจสอบและการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมินผล ข้อเสนอแนะ และคำปรึกษาตามแนวทางที่กำหนดในมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

コーポレート・ガバナンス部門は目的を達成するために、監査結果の報告及び分析情報を提供を行い、監査基準に基づく監査・評価・提案を実施する。

ข้อมูลเกี่ยวกับความเพียงพอ และประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในทั้งด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติงาน

十分な資源・管理会計・財務会計・業務活動に係る内部統制有効性の評価情報を提案する。

 • ฝ่ายกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่รับการตรวจเพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานที่รับการตรวจมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะในอันที่จะทำให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์สามารถนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

コーポレートガバナンスは、監査対象部署の管理・監督者へ監査結果を通知し、結果を元に、業務効率化の実現に向けて改善ができるよう情報提供する。

 • เพื่อให้เกิดผลงานร่วมที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ฝ่ายกำกับดูแลกิจการสามารถประสานงานกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทในกลุ่ม TBK และหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ ภายในบริษัท ในการให้หรือรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ

会社としてより精度の高い結果を出すため、コーポレート・ガバナンス部門は会計監査者、TBKグループの内部監査・その他の内部監査部門へ監査業務に関する情報提供の依頼及び提供をすることができる。

การจัดลำดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบให้ฝ่ายกำกับดูแลกิจการเสนอแผนและตารางเวลา โดยมีการพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการบริหาร

計画及びスケジュールの作成を行い、政策課題の優先順位を執行委員会と共に検討・決定する。

การพิจารณาลำดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบ และเวลาดำเนินการ ให้พิจารณาจากระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ความเสียหาย ผลกระทบที่บริษัทจะได้รับ ประกอบกับปัจจัยอื่นๆ และเป็นความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

政策課題と実行時間については、会社への影響・被害・リスクレベルをもとに検討を行う。また各リスクについては下記を参考する。

 • ไม่มีการกำหนดนโยบาย แผนงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานที่

作業の方針・計画・基準はなし

 • จงใจละเลยการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน และข้อกำหนดทางกฎหมาย ที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ และทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย

意図的に企業の信頼性に影響のある経営方針、計画、作業手順、法令遵守に反した場合。

  • ความไม่มีประสิทธิภาพของงาน

非効率的な作業。

  • ทรัพย์สินสูญหาย หรือเสียหาย

資産の紛失又は損害。

มาตรฐานการปฏิบัติงาน作業基準

การปฏิบัติงานของฝ่ายกำกับดูแลกิจการจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่สมาคมผู้ตรวจสอบภายในกำหนด รวมถึงต้องยึดมั่นในจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในอย่างเคร่งครัด 

ทั้งนี้ ในการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบภายในของฝ่ายกำกับดูแลกิจการ จะถูกสอบทานและกำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริหาร, หน่วยงานตรวจสอบภายในจากบริษัทในกลุ่ม TBK  หรือผู้ตรวจสอบภายในจากองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก

コーポレート・ガバナンス部門は内部監査人協会にて認定された作業基準に基づき業務を遂行し、内部監査員としての倫理綱領を遵守する。内部監査協会が設定している基準に適合して実施することです。

また、コーポレート・ガバナンス部門は執行委員会、TBKグループの内部監査屋、内部監査部門、外部審査官から業務執行の状況を監査・監督を受ける。

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562

制定 2019年 7月1日

 

 

………………………………….

( นายคาโอรุ  โอกาตะ )

(尾方 馨)

ประธานบริษัท

President